Všeobecné obchodní podmínky

1. Vymezení pojmů

 • Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). VOP se považují za všeobecné podmínky zhotovitele podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 • Smlouva. Smlouvou je písemný dokument uzavřený mezi objednatelem a zhotovitelem o vytvoření internetové prezentace. Smlouva může mít i elektronickou podobu. Zpravidla je smlouvou e-mailové potvrzení o realizaci internetové prezentace. Podle povahy věci se za smlouvu považují i VOP.
 • Kontaktní formulář. Kontaktní formulář je elektronický dokument poskytovaný zhotovitelem. Specifikace internetové prezentace (dále jen „specifikace“). Specifikací se rozumí grafická a funkční (technická) specifikace, kterou si objednatel výslovně ve smlouvě vymínil.
 • Specifikace je zpravidla uvedena v objednávkovém formuláři, v ostatních případech v samostatné příloze smlouvy nebo e-mailu.
 • Zhotovitel. Zhotovitelem je fyzická osoba uvedená jako zhotovitel ve smlouvě.
 • Objednatel. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba uvedená jako objednatel ve smlouvě.

2. Kdo je zhotovitel

Holub Jakub
Barvířka 529,
Krhová, 756 63
Mobil: +420 603 737 626
E-mail: info@bezvawebovky.cz

IČO: 741 151 20

Fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku města Valašského Meziříčí od 2.8.2010

Neplátce DPH

3. Kdo je zákazník

Zákazníkem se stává kdokoli, kdo vyplní kontaktní formulář na webových stránkách www.bezvawebovky.cz a odešle, či zhotoviteli odešle objednávku emailem nebo dojedná objednávku telefonicky, či osobně. Objednáním vyslovuje každý zákazník souhlas s těmito smluvními podmínkami.

Mezi zákazníkem a zhotovitelem tímto vzniká platný právní vztah se všemi náležitostmi, uvedenými v těchto podmínkách a se všemi dopady, které k podobným případům nepsaných smluv předpokládá platný právní řád.

Zhotovitel a zákazník mohou být také pro účely těchto podmínek nazýváni „smluvními stranami“, přičemž smluvní strany se dohodly na následujícím znění podmínek.

4. Poskytované služby

Na základě objednávky zákazníka zajistí zhotovitel služby v rozsahu daném v objednávce. Zákazník musí poskytnout potřebnou součinnost při tvorbě webových stránek. Zejména pak dodat potřebná data, informace a soubory potřebné k realizaci.

5. Práva a povinnosti

V případě závady, která brání zákazníkovi ve využívání objednaných služeb, započne zhotovitel s odstraňováním závady co nejrychleji po jejím zjištění či nahlášení. Zhotovitel je oprávněn dočasně (krátkodobě) přerušit poskytování služeb z důvodu údržby a správy systému.

6. Odpovědnost

Zhotovitel právně nezodpovídá za obsah datového prostoru zákazníka ani za žádné činnosti, které jsou jím pomocí poskytnutých služeb prováděny.
Zhotovitel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé zákazníkovi nebo třetím osobám vlivem přerušení poskytování služeb a to zejména:

 • pokud zákazník včas neuhradí zaslanou fakturu za doménu či webhosting.
 • při zásahu vyšší moci (válka, povodeň, požár), vlivem skutečností zapříčiněných třetími stranami (dlouhodobý výpadek elektřiny, telekomunikačního spojení apod.).
 • v případě, že vznikne Zákazníkovi v souvislosti s uplatňováním těchto Podmínek nebo smlouvy ztráta zisku, příjmů nebo dat.
 • v případě zneužití služeb třetími stranami nelegálním způsobem, čímž se rozumí i stav, kdy je přístup k serveru získán využitím slabých míst nebo chyb, které se mohou vyskytovat ve službách nebo zařízeních provozovatele dodaných třetími stranami.
 • Za předané stránky na webhosting třetí strany (webhosting jiný než poskytovaný zhotovitelem).

Pokud zákazník žádá prostřednictvím zhotovitele o registraci doménového jména, je povinen k těmto účelům poskytnout pravdivé a úplné informace. Za tyto informace plně zodpovídá včetně všech důsledků vzniklých na základě chybných informací.
Zákazník je povinen chránit přístupová hesla ke službám poskytnutým zhotovitelem. Pokud by došlo je ztrátě, odcizení nebo podezření z možnosti zneužití těchto údajů, je zákazník povinen tuto skutečnost zhotoviteli neprodleně ohlásit. V tomto případě odpovědnost za používání služeb s těmito údaji nese zákazník.
Při nedodržení smluvních podmínek odpovídá zákazník za všechny škody tímto způsobené, a to včetně ušlého zisku.

7. Zákazníkovi není dovoleno

Zákazníkovi není dovoleno zasahovat do systému zhotovitele jiným než dohodnutým způsobem, zejména se nesmí pohybovat v jiných, než jemu vymezených adresářích ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení a funkčnost systému.
Při porušení jakéhokoli z těchto pravidel bude zákazníkovi ihned přerušeno poskytování služeb zhotovitelem bez náhrady.

8. Předání díla

Po vytvoření webové aplikace předá zhotovitel webovou aplikaci objednateli jejím zpřístupněním na internetovém serveru, přičemž dnem předání se rozumí den nahrání webových stránek na server a vystavení a zaslání faktury objednateli. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při předání webové stránky.
Existence chyb neovlivňujících zásadním způsobem funkčnost webové stránky není považována za vadu webové stránky znemožňující předání webové stránky objednateli.
Pokud objednatel vznese během tvorby webové stránky jakékoliv připomínky upravující webové stránky (oproti smluvené specifikaci) či webovou stránku jinak mění, mohou být tyto dodatečné požadavky zpracovány až po předání webové stránky na základě zvláštních smluvních ujednání (jako placené programátorské práce).

9. Ceny za služby a platby

 • Zákazník je k platbě vyzván e-mailem, ve kterém je přiložena elektronická faktura.
 • Zálohová faktura je nevratná, jelikož je použita na vývoj a s ním spojené náklady.
 • Pokud objednatel žádá grafické návrhy, je povinen zaslat nevratnou zálohu 1000 Kč.
 • Zákazník může požádat o zasílání daňových dokladů v papírové podobě poštou.
 • Zákazník uhradí fakturu na účet provozovatele tak, aby příslušná částka byla nejpozději v den splatnosti připsána na účet provozovatele. V opačném případě může provozovatel pozastavit chod stránek tak, že je přepne do tzv. módu údržby s uvedením informace o platbě v prodlení.
 • Zákazník je povinen u platby uvést správný variabilní symbol, který je uveden na faktuře. V důsledku uvedení chybného variabilního symbolu může být platba považována za neuhrazenou.
 • V případě nesprávně fakturované částky zhotovitelem má zákazník právo reklamovat tuto skutečnost do 30 dní ode dne doručení příslušného dokladu, jinak toto právo zaniká.
 • Platba za hosting a doménu není součástí ceny za vytvoření webové aplikace.
 • Pokud je zákazník v prodlení s platbou, má zhotovitel právo žádat smluvní pokutu ve výši 500 Kč připadajících na každý započatý kalendářní týden prodlení.

10. Závěrečná ustanovení

 • Objednáním služeb ve smyslu těchto podmínek potvrzují zákazník i zhotovitel svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami stejně, jako by byly vytištěné a podepsané ve formě písemné smlouvy.
 • Zhotovitel má právo měnit znění těchto podmínek. O této skutečnosti je zákazník informován prostřednictvím internetových stránek zhotovitele.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1. 3. 2023 a nahrazují jakékoliv dříve vydané podmínky vztahující se k poskytování služeb zhotovitelem.
 • Při zájmu je možné sepsat i písemnou smlouvu, která je doplňkem k VOP a e-mailové komunikaci.
Otevřít chat
Jak Vám můžeme pomoci?
Jsme konzultanti vašich vizí a nápadů. Společně najdeme směr, který posune vaše podnikání.